Kemiskinan adalah pelbagai fenomena di mana masyarakat yang berbeza mempunyai persepsi dan definisi yang berbeza. Ia secara umumnya diklasifikasikan kepada tiga kumpulan: kemiskinan mutlak pertama, di mana seseorang mempunyai ambang kurang daripada objektif yang objektif dan merupakan keadaan kekurangan yang serius; kedua, kemiskinan relatif, di mana seseorang mempunyai kurang daripada yang lain dalam masyarakat yang sama dan; Ketiga, kemiskinan subjektif, yang merupakan kes di mana seseorang merasakan keinginan kerana rasa tidak cukup untuk berkawan (Henry dan Amir, 2011; Kumaran, 2013) .1 Sebagai kemiskinan mutlak yang terutama berkaitan dengan kekurangan pendapatan (untuk bertemu keperluan asas manusia), dianggap sebagai orang miskin yang tulen. Negara menentukan kadar kemiskinan dengan menggunakan Pendapatan Kemiskinan (PLI), di mana orang yang berpendapatan kurang dari PLI dikategorikan sebagai miskin, sementara orang yang berpendapatan kurang dari separuh daripada PLI dianggap miskin tegar.

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dan Unit Perancang Ekonomi (EPU), garis kemiskinan di Malaysia boleh dikelaskan ke dalam penjelasan berikut:

 • Kemiskinan yang melampau – Ini adalah isi rumah yang gagal mendapat cukup untuk memenuhi keperluan asas hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Isi rumah yang jatuh ke dalam kategori ini memperoleh pendapatan purata bulanan kurang daripada RM580 di Semenanjung Malaysia, kurang daripada RM710 di Sabah dan kurang daripada RM660 di Sarawak (seperti pada tahun 2014)
 • Miskin – Orang-orang ini tidak memenuhi standard tertentu penggunaan yang dianggap perlu untuk mengekalkan ‘kesopanan’ dalam masyarakat, contohnya, mereka yang tidak mampu membayar penjagaan kesihatan dan pendidikan. Isi rumah dengan purata pendapatan bulanan kurang daripada RM930 di Semenanjung Malaysia, kurang daripada RM1,170 di Sabah dan kurang daripada RM990 di Sarawak ditakrifkan sebagai miskin (seperti pada tahun 2014)

Oleh itu, untuk menangani masalah ini, amat diperlukan untuk mengenal pasti lokasi miskin di bandar, perbezaan antara kawasan miskin, keberkesanan program khusus dan juga reka bentuk dan amalan terbaik program dan dasar pengurangan kemiskinan di bandar.

Islamic Relief Malaysia telah mengenal pasti kawasan komuniti berpotensi untuk pelaksanaan GOH dengan kepadatan penduduk bandar yang tinggi di Bandar Bukit Raja, Klang. Penerima sasaran projek ini adalah antara golongan yang dikategorikan sebagai miskin atau miskin tegar tanpa mengira etnik atau agama mereka. IRM akan menggunakan proses pengenalan piawaian piawai kami dan Lembaga Zakat Selangor mempunyai kalkulator kifayah untuk mengenal pasti sama ada orang itu dianggap miskin (fakir) atau miskin (miskin). IRM juga akan mengenal pasti agensi-agensi yang berkaitan dan rakan kongsi strategik yang dapat menyokong kemapanan program-program GOH di lokasi berdekatan.

Program Pembangunan Keluarga (GOH)

Sektor Kehidupan Mampan

PENGENALAN

Kemiskinan adalah pelbagai fenomena di mana masyarakat yang berbeza mempunyai persepsi dan definisi yang berbeza. Ia secara umumnya diklasifikasikan kepada tiga kumpulan: kemiskinan mutlak pertama, di mana seseorang mempunyai ambang kurang daripada objektif yang objektif dan merupakan keadaan kekurangan yang serius; kedua, kemiskinan relatif, di mana seseorang mempunyai kurang daripada yang lain dalam masyarakat yang sama dan; Ketiga, kemiskinan subjektif, yang merupakan kes di mana seseorang merasakan keinginan kerana rasa tidak cukup untuk berkawan (Henry dan Amir, 2011; Kumaran, 2013) .1 Sebagai kemiskinan mutlak yang terutama berkaitan dengan kekurangan pendapatan (untuk bertemu keperluan asas manusia), dianggap sebagai orang miskin yang tulen. Negara menentukan kadar kemiskinan dengan menggunakan Pendapatan Kemiskinan (PLI), di mana orang yang berpendapatan kurang dari PLI dikategorikan sebagai miskin, sementara orang yang berpendapatan kurang dari separuh daripada PLI dianggap miskin tegar.

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) dan Unit Perancang Ekonomi (EPU), garis kemiskinan di Malaysia boleh dikelaskan ke dalam penjelasan berikut:

 • Kemiskinan yang melampau – Ini adalah isi rumah yang gagal mendapat cukup untuk memenuhi keperluan asas hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Isi rumah yang jatuh ke dalam kategori ini memperoleh pendapatan purata bulanan kurang daripada RM580 di Semenanjung Malaysia, kurang daripada RM710 di Sabah dan kurang daripada RM660 di Sarawak (seperti pada tahun 2014)
 • Miskin – Orang-orang ini tidak memenuhi standard tertentu penggunaan yang dianggap perlu untuk mengekalkan ‘kesopanan’ dalam masyarakat, contohnya, mereka yang tidak mampu membayar penjagaan kesihatan dan pendidikan. Isi rumah dengan purata pendapatan bulanan kurang daripada RM930 di Semenanjung Malaysia, kurang daripada RM1,170 di Sabah dan kurang daripada RM990 di Sarawak ditakrifkan sebagai miskin (seperti pada tahun 2014)

Oleh itu, untuk menangani masalah ini, amat diperlukan untuk mengenal pasti lokasi miskin di bandar, perbezaan antara kawasan miskin, keberkesanan program khusus dan juga reka bentuk dan amalan terbaik program dan dasar pengurangan kemiskinan di bandar.

Islamic Relief Malaysia telah mengenal pasti kawasan komuniti berpotensi untuk pelaksanaan GOH dengan kepadatan penduduk bandar yang tinggi di Bandar Bukit Raja, Klang. Penerima sasaran projek ini adalah antara golongan yang dikategorikan sebagai miskin atau miskin tegar tanpa mengira etnik atau agama mereka. IRM akan menggunakan proses pengenalan piawaian piawai kami dan Lembaga Zakat Selangor mempunyai kalkulator kifayah untuk mengenal pasti sama ada orang itu dianggap miskin (fakir) atau miskin (miskin). IRM juga akan mengenal pasti agensi-agensi yang berkaitan dan rakan kongsi strategik yang dapat menyokong kemapanan program-program GOH di lokasi berdekatan.

OBJEKTIF

Tujuan utama projek ini adalah untuk meningkatkan & memperkasakan individu & keluarga terdedah mengikut sektor yang diberikan:

  • Penyelesaian masalah makanan.
  • Kesihatan.
  • Pendidikan.
  • Penghidupan yang mampan.

PENERIMA MANFAAT

10 keluarga dari masyarakat miskin bandar

LOKASI

Rebana Resident, Bandar Bukit Raja, Klang, Selangor

DANA DIPERLUKAN

RM200,000