17. 23MAY30_Slider Mobile_Dana Wakaf Air Somalia_BM & BI (Finish 30.05.2023)